FAQs Complain Problems

गाउँपालिका भवन

Read More

सक्रान्ति बजार बाट देखिने उत्तरी भाग ।

Read More

आ.ब.०७४/०७५ मा निर्माण भएको सडक

Read More

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
लेखापाल
सूचना अधिकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष /वडा सदस्य/ वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र र आमा/बुवाको नागरिकताको प्रतिलिपि
२.जन्म दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
३.विवाहित महिलाको हकमा पति/आमा/बुवाको नागरिकताको प्रतिलिपि
४. चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (बिद्यार्थी को हकमा)
५.विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ( विवाहित को हकमा )
६.बसाई सरि आएको हकमा बसाई सराई प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि
७.दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइज को फोटो २ प्रति
८.कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालय को सिफारिस
९.प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन वा सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष /वडा सदस्य/ वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्र / जन्म दर्ताको प्रतिलिपि
२.कुन प्रकारको सारीरिक अपाङ्गता हो सो सम्बन्धि मेडिकल सुपेरीटेन्डको सिफारिस
३.व्यक्ति स्वयम उपस्थित हुनुपर्ने वा सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन वा सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष /वडा सदस्य/ वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१.घर जग्गा नामसारी सम्बन्धित विवरण खुलेको निवेदन
२.निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३.मृतक र निवेदक बिचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४.जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
५.सर्जिमिन मुचुल्का गरि बुझ्नु पर्ने भए सर्जिमिन्म साक्षि बस्नेको नागरिकता को प्रतिलिपि
६.चालु आ.ब.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद

Pages

जानकारी