FAQs Complain Problems

वडा नं. ४, ईवा

क्र.सं           पदाधिकारीको नाम             पद             सम्पर्क
 श्री खगेन्द्र गुरुङ   वडा अध्यक्ष   ९८५२०४४४२७
 श्री निस्मा राना मगर   वडा सदस्य  
 श्री लिला बयलकोटी   वडा सदस्य  
 श्री याम बहादुर मगर   वडा सदस्य  
 श्री हाङनारायण इङनाम   वडा सदस्य  
 श्री जित ब. कन्दङ्वा   वडा सचिव 9852053254

इमेलः jbkandangwa2032@gmail.com

Population: 
3,226
Ward Contact Number: 
९८४३२४४४२७