FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठराई गाउँसभा संञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 10/02/2020 - 11:57 PDF icon खण्ड१संख्या५भाग २ गाउसभा.pdf
आठराई गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/02/2020 - 11:50 PDF icon खण्ड१संख्या४भाग२ कार्यसम्पादन.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/02/2020 - 11:46 PDF icon खण्ड१संख्या३भाग२ कार्यविभाजन.pdf
आठराई गाउँपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 10/02/2020 - 11:42 PDF icon खण्ड१संख्या२ भाग२ बैठक.pdf
आठराई गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/02/2020 - 11:38 PDF icon खण्ड१संख्या१भाग२निणर्य आदेश.pdf
शौक्षिक अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/17/2020 - 11:01 PDF icon सामुदायिक विधालय अनुदान सहायता सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
आर्थिक विधेयक ऐन २०७७/२०७८ ७७/७८ 09/15/2020 - 13:43 PDF icon ७ स्थानीय राज पत्र भाग १ आर्थिक विधेयक.pdf
आर्थिक विनियोजन ऐन २०७७/२०७८ ७७/७८ 09/15/2020 - 13:40 PDF icon ६ स्थानीय राजपत्र भाग १ विनियाेजन एन.pdf
आठराई पालिकाको सहकारी ऐन ७५/७६ 09/24/2019 - 11:11 PDF icon आठराई पालिकाको सहकारी ऐन
आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ७५/७६ 09/24/2019 - 11:03 PDF icon आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन

Pages