FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठराई गाँउपालिकाको युवा क्षमता विकास कार्यक्रम खर्च कार्यविधि,२०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:37 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या६ युवा.pdf
आठराई गाउँपालिका आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:34 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या५ आयोजना.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:31 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या४ विपत.pdf
आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्थवस्थापन कार्थविधि, २०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:28 PDF icon भाग२खण्ड२ सख्या३ आकष्मिक कोष.pdf
आठराई गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुको हित कोष खर्च कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:26 PDF icon भाग२खण्ड२संख्या२ अपांग हितकोष.pdf
आठराई गाउँपालिकाको महिला क्षमता विकास कर्यक्रम खर्च कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 10/05/2020 - 16:21 PDF icon भाग२खण्ड२स‍ख्या१ महिला क्षमता.pdf
आठराई गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 10/02/2020 - 12:07 PDF icon खण्ड१संख्या६भाग २आचारसंहिता.pdf
आठराई गाउँसभा संञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 10/02/2020 - 11:57 PDF icon खण्ड१संख्या५भाग २ गाउसभा.pdf
आठराई गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/02/2020 - 11:50 PDF icon खण्ड१संख्या४भाग२ कार्यसम्पादन.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/02/2020 - 11:46 PDF icon खण्ड१संख्या३भाग२ कार्यविभाजन.pdf

Pages