FAQs Complain Problems

स्थानिय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आठराई गाउँसभा संञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ PDF icon खण्ड१संख्या५भाग २ गाउसभा.pdf Friday, October 2, 2020 - 11:57
आठराई गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ PDF icon खण्ड१संख्या४भाग२ कार्यसम्पादन.pdf Friday, October 2, 2020 - 11:50
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ PDF icon खण्ड१संख्या३भाग२ कार्यविभाजन.pdf Friday, October 2, 2020 - 11:46
आठराई गाउँपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ PDF icon खण्ड१संख्या२ भाग२ बैठक.pdf Friday, October 2, 2020 - 11:42
आठराई गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ PDF icon खण्ड१संख्या१भाग२निणर्य आदेश.pdf Friday, October 2, 2020 - 11:38
शौक्षिक अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ PDF icon सामुदायिक विधालय अनुदान सहायता सम्बन्धि कार्यविधि.pdf Thursday, September 17, 2020 - 11:01
आर्थिक विधेयक ऐन २०७७/२०७८ ७७/७८ PDF icon ७ स्थानीय राज पत्र भाग १ आर्थिक विधेयक.pdf Tuesday, September 15, 2020 - 13:43
आर्थिक विनियोजन ऐन २०७७/२०७८ ७७/७८ PDF icon ६ स्थानीय राजपत्र भाग १ विनियाेजन एन.pdf Tuesday, September 15, 2020 - 13:40
आठराई पालिकाको सहकारी ऐन ७५/७६ PDF icon आठराई पालिकाको सहकारी ऐन Tuesday, September 24, 2019 - 11:11
आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ७५/७६ PDF icon आठराई गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन Tuesday, September 24, 2019 - 11:03

Pages