FAQs Complain Problems

स्थानिय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ PDF icon भाग२खण्ड२संख्या९ बजार अनुगमन.pdf Monday, October 19, 2020 - 14:00
आठराई गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ PDF icon भाग२ खण्ड२संख्या८प्राविधिक कर्मचारी.pdf Monday, October 5, 2020 - 16:45
आठराई गाउँपालिका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता मापदण्ड, २०७५ ७४/७५ PDF icon भाग२खण्ड२संख्या७ कर्मचारी.pdf Monday, October 5, 2020 - 16:41
आठराई गाँउपालिकाको युवा क्षमता विकास कार्यक्रम खर्च कार्यविधि,२०७५ ७४/७५ PDF icon भाग२खण्ड२संख्या६ युवा.pdf Monday, October 5, 2020 - 16:37
आठराई गाउँपालिका आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ PDF icon भाग२खण्ड२संख्या५ आयोजना.pdf Monday, October 5, 2020 - 16:34
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ PDF icon भाग२खण्ड२संख्या४ विपत.pdf Monday, October 5, 2020 - 16:31
आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्थवस्थापन कार्थविधि, २०७५ ७४/७५ PDF icon भाग२खण्ड२ सख्या३ आकष्मिक कोष.pdf Monday, October 5, 2020 - 16:28
आठराई गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुको हित कोष खर्च कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ PDF icon भाग२खण्ड२संख्या२ अपांग हितकोष.pdf Monday, October 5, 2020 - 16:26
आठराई गाउँपालिकाको महिला क्षमता विकास कर्यक्रम खर्च कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ PDF icon भाग२खण्ड२स‍ख्या१ महिला क्षमता.pdf Monday, October 5, 2020 - 16:21
आठराई गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ PDF icon खण्ड१संख्या६भाग २आचारसंहिता.pdf Friday, October 2, 2020 - 12:07

Pages