FAQs Complain Problems

वडा नं. ४, ईवा

क्र.सं           पदाधिकारीको नाम             पद             सम्पर्क
 श्री खगेन्द्र गुरुङ   वडा अध्यक्ष   ९८५२०४४४२७
 श्री निस्मा राना मगर   वडा सदस्य  
 श्री लिला बयलकोटी   वडा सदस्य ९८४८६७००५०
 श्री याम बहादुर मगर   वडा सदस्य ९८४०५२६५४६
 श्री हाङनारायण इङनाम   वडा सदस्य ९८६२१८५२७४
 श्री जित ब. कन्दङ्वा   वडा सचिव ९८५२०५३२५४

इमेलः aathraiwada4iwa@gmail.com

Population: 
3,226
Ward Contact Number: 
९८४३२४४४२७